sunshine
IMG 3557 IMG 3558 IMG 3559 IMG 3561 IMG 3562 IMG 3563 IMG 6286 IMG 3564 IMG 6287 IMG 6364 IMG 6444 IMG 6512 IMG 6527 IMG 6550 IMG 9080 MTAY2838

Croeso i Ysgol Llansteffan

Gweithio a llwyddo gyda'n gilydd ..... Working and succeeding together

Diolch i chi am ymweld â’n gwefan lle cewch fynediad i wybodaeth am ein hysgol.  

Mae Ysgol Llansteffan ym mhentref Llansteffan sydd tua saith milltir o Gaerfyrddin ar lannau'r afon Tywi. Adeiladwyd yr ysgol bresennol yn 1953 ac mae'n adeilad un llawr sy’n cynnwys tri dosbarth, neuadd aml-ddefnydd a chegin. Yn ogystal mae yna Swyddfa/Ystafell Athrawon, toiledau, cynteddau a chypyrddau storio. O gwmpas yr ysgol mae yna gae chwarae ac ardaloedd chwarae caled.

 

Prif nodau ac amcanion Ysgol Llansteffan yw:

 1. I ddatblygu gwerthoedd moesol a bod yn ymwybodol o, ac yn oddefol at, hiliau a chrefyddau eraill.
 2. I greu awyrgylch hapus a chartrefol lle mae dysgu yn digwydd o fewn eu cymuned.
 3. I ddatblygu sgiliau ac agweddau ar gyfer addysg gydol oes.
 4. I feithrin a datblygu hunan-ddisgyblaeth a hybu cydymdeimlad at eraill.
 5. I roi cyfle cyfartal i fechgyn a merched ym mhob agwedd o waith a bywyd yr ysgol.
 6. I gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys a fydd yn berthnasol i oed, gallu a chefndir y plentyn er mwyn i bob disgybl gyrraedd ei botensial.
 7. I bwysleisio’r angen am ddeall a gofalu am yr amgylchedd a’r gymuned.
 8. I addysgu’r plant trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i’w helpu i fod yn ddwyieithog erbyn iddynt gyrraedd11 oed.
 9. I annog unigolion i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas.
 10. I ddatblygu sgiliau sylfaenol y plant mewn llythrennedd, rhifedd, Technoleg Gwybodaeth a sgiliau meddwl.
 11. I sicrhau bod y berthynas rhwng yr ysgol, cartref a’r gymuned yn hybu cyd-weithrediad effeithiol ymhlith rhieni, staff a llywodraethwyr er lles y disgybl.